Anticorupție și integritateUltimele stiri

Se caută reprezentanți ai societății civile și ai mediului academic în Colegiul disciplinar al ANI. Care sunt cerințele

By 10 septembrie 2019 No Comments

Se caută reprezentanți ai societății civile și ai mediului academic în Colegiul disciplinar al ANI. Care sunt cerințele

Consiliul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate (ANI) anunță concurs pentru selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al ANI. Persoanele interesate pot depune personal,  la sediul ANI, începând cu 9 septembrie 2019. Data-limită este 9 octombrie 2019.

Condițiile de participare la concurs:

La funcția de membru reprezentant al societății civile  și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității, este în drept să candideze persoana care întrunește condițiile stabilite la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
c) are studii superioare;
d) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere;
e) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
e1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/ 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
f) în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
g) în privința căreia nu există o hotărâre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;
h) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfășurat vreo activitate politică;
i) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;
j) cunoaşte limba de stat;
k) nu a fost colaborator operativ sau agent sub acoperire al serviciilor de informaţii, inclusiv informator al acestor servicii până în anul 1991;
k1) nu a avut, până în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii;
    l) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Dosarul de participare va conține:
1) cererea pentru participare la concurs;
2) curriculum vitae (CV);
3) copia buletinului de identitate valabil;
4) copia sau copiile diplomei de studii superioare sau echivalentul acesteia;
5) copia carnetului de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă;
6) scrisoarea de intenție;
7) scrisoarea de recomandare a organizației din care face parte sau cu care conlucrează sau, după caz, a unei instituții de învățământ superior în care activează;
8) declarația pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor stabilite la art. 12 alin. (3) lit. e)-h) și k) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI și privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele;
9) cazierul judiciar;
10) certificatul medical de sănătate (forma medicală nr.86 perfectată după data de anunțare a concursului);
11) declarația de integritate, conform anexei la Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI;
12) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
13) declaraţia pe propria răspundere de avere și interese personale, conform anexei nr. 1 din Legea nr. 133/2016;
14) declarația pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu membrii Consiliului de Integritate.

În cazul în care acesta nu conține toate actele indicate la pct. 1)-14) se restituie imediat candidatului. Dosarul poate fi depus repetat, dacă au fost înlăturate neajunsurile depistate și dacă nu a expirat termenul pentru depunerea acestuia.

Mai multe detalii găsiți în Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate.

Leave a Reply