Idei

Modificări la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova

By 1 aprilie 2019 One Comment

Modificări la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova

În luna martie 2019 Consiliul de Presă din Republica Moldova a lansat un apel către jurnaliști, dar și către toate persoanele și organizațiile interesate – instituții de stat, ONG-uri, consumatori de presă – să analizeze propunerile de modificare a Codului deontologic și să vină cu obiecții, completări sau recomandări. Acesta este un document menit să contribuie la îmbunătățirea produsului jurnalistic și la promovarea integrității în media. De el ar urma să se conducă, în următorii ani, jurnaliștii de bună credință, care vor să își exercite meseria onest și în conformitate cu rigorile și valorile profesiei. În documentul de mai jos este proiectul, după ce în actualul Cod deontologic, aprobat în 2011, au fost încorporate modificările care se propun. Vă invit să le citiți și, după caz, să veniți cu propuneri. Vă mulțumim.

Propunerile de modificare a Codului Deontologic

One Comment

 • Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, a examinat proiectul Codului deontologic al jurnalistului în Republica Moldova și relatează următoarele:

  I. la Capitolul 2. Asigurarea acurateții informațiilor
  1. Consiliul recomandă revizuirea pct. 2.1 și substituirea cuvintelor „cetățenești”, „cetățenilor” cu cuvintele „persoanei” și „persoanelor”, deoarece acestea au o semnificație mai largă și activitatea jurnalistică poate să aducă atingere drepturilor și libertăților tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de statutul acestora.
  II. la Capitolul 3. Protecția drepturilor omului, Toleranța și nediscriminarea
  1. Consiliul recomandă modificarea pct. 3.19 din Cod prin includerea unei liste deschise de criterii protejate în conformitate cu Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității și actele internaționale ratificate de Republica Moldova.
  Astfel, art. 1 alin. (1) din Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității prevede în calitate de criterii protejate rasa, culoarea, naţionalitatea, originea etnică, limba, religia sau convingerile, sexul, vârsta, dizabilitatea, opinia, apartenenţa politică sau orice alt criteriu similar.
  De asemenea, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice stabilește că statele părți se angajează să respecte și să garanteze tuturor indivizilor care se găsesc pe teritoriul lor și țin de competența lor drepturile recunoscute în Pact, fără nici o deosebire, în special de rasă, culoare, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine națională sau socială, avere, naștere sau întemeiată pe orice altă împrejurare.
  Discriminarea este interzisă și prin art. 14 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în conformitate cu care, exercitarea drepturilor recunoscute de convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie. Prin jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului au fost identificate în calitate de criterii protejate împotriva discriminării orientarea sexuală , identitatea de gen ș.a.
  Drept urmare, Consiliul propune expunerea pct. 3.19. în următoarea redacție:
  „ 3.19. Jurnalistul tratează echitabil toate persoanele cu care intră în contact în exercițiul meseriei sale şi nu face discriminări pe criterii de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, socială, națională și statut social, limbă, religie sau convingeri, sex, identitate de gen, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, opinii politice sau orice alte opinii, avere, naștere sau orice alt criteriu.”.
  2. În aceeași ordine de idei, Consiliul ține să aducă în atenția dvs Recomandarea CM/Rec (2013)1 a Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei pentru statele membre privind egalitatea de gen și media, pct. 4 al căreia prevede că organizațiile media în codurile lor de conduită trebuie să promoveze egalitatea de gen prin utilizarea imaginilor non-stereotipice, să promoveze rolul și vizibilitatea femeilor și bărbaților în egală măsură, să evite publicitatea sexistă, precum și limbajul și conținutul care ar putea duce la discriminare pe bază de sex, la incitarea la ură și la violență de gen. În acest sens, Consiliul recomandă transpunerea acestor prevederi și în Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Leave a Reply