InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Modificarea Codului muncii: Patronatele propun o nouă formă de organizare a muncii

By 21 aprilie 2020 No Comments

Modificarea Codului muncii: Patronatele propun o nouă formă de organizare a muncii

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) propune modificarea Codului muncii cu o nouă formă de organizare a muncii – telemunca.

Mai exact, Patronatele au propus completarea Codului muncii cu capitolul IX1 (art. 2921), care va reglementa în condițiile susținerii inițiativei, o nouă formă de organizare a muncii – telemunca.„Telemunca reprezintă forma de organizare a muncii în domeniile de activitate în care este posibilă prestarea acesteia, prin care salariatul îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, calificării sau profesiei pe care o deţine în alt loc sau în alte locuri decât locul de muncă organizat de angajator, folosind mijloacele tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor care sunt procurate din mijloace proprii sau îi sunt puse la dispoziție de angajator în acest scop. Prestarea muncii în regim de telemuncă nu presupune existența unui loc stabil de muncă și nu reprezintă pentru angajator o subdiviziune a unității”. În opinia autorilor, aceasta va fi prestată în situația în care posibilitatea ei va fi prevăzută în contractul individual de muncă sau în acordul suplimentar la acesta, sau în baza unei cereri scrise a salariatului acceptate de angajator.

Modul de asigurare a salariaților care prestează munca în regim de telemuncă, termenele de compensare a cheltuielilor pentru serviciile de comunicaţii electronice necesare şi/sau a altor cheltuieli legate de prestarea muncii în acest regim, de asigurare a securităţii informației, de evidență a orelor de muncă sau de primire-predare a lucrării sau prestaţiei efectuate, măsurile de securitate și sănătate în muncă, precum și alte particularități privind telemunca, după caz, vor fi stabilite în contractul individual de muncă/acordul suplimentar la acesta sau în regulamentul intern al entității, inclusiv în ordinul angajatorului.

Patronatele mai propun completarea Codului muncii cu încă cu un articol (art. 691) care prevede posibilitatea schimbarii temporare a locului de muncă în cazul unui impediment sau în scopul protejării securității si sănătății salariatului în perioada stării de urgenţă, calamităţilor naturale, epidemiilor, pandemiilor.

Astfel, în condiții care au ca efect imposibilitatea prestării de către salariat a muncii la locul organizat de angajator, acesta va putea, în funcţie de specificul muncii salariatului, să dispună prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) motivat schimbarea temporară a locului de muncă al salariatului cu prestarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă. Perioada de timp în care salariatul va putea activa în acest regim va fi stabilită de către angajator şi nu va depăşi durata existenţei impedimentului sau perioada pericolului real şi iminent pentru securitatea şi sănătatea salariaţilor.

Inițiativa prevede că, pe durata schimbării temporare a locului de muncă, salariatul își va menține funcția și alte drepturi prevăzute de contractul colectiv și cel individual de muncă, cu excepția când angajatorul și salariatul vor conveni altfel, printr-un comun acord în scris, inclusiv prin mijloace electronice.

Vă invităm să veniți cu propuneri și recomandări.

Leave a Reply