Anticorupție și integritateUltimele stiri

Ministerul Justiției a anunțat concurs pentru selectarea unui candidat la funcția de membru în Consiliul de Integritate

By 10 octombrie 2019 No Comments

Ministerul Justiției a anunțat concurs pentru selectarea unui candidat la funcția de membru în Consiliul de Integritate

Ministerul Justiției a anunțat concurs pentru selectarea unui candidat la funcția de membru în Consiliul de Integritate. Data limită este 22 octombrie 2019.

Conform Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate, concursul se realizează prin intermediul unei selecții a candidaților în baza dosarelor depuse.

Candidații care întrunesc condițiile stabilite la art. 12 alin. (3) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate se evaluează de către Comisie conform următoarelor criterii de evaluare de bază:
1) reputația în rândul colegilor, inclusiv autoritatea profesională, ce reiese din scrisoarea de recomandare a organizației din care face parte sau cu care conlucrează ori, după caz, a unei instituții de învățămînt superior în care activează;
2) motivația candidatului de a ocupa funcția de membru în Consiliul de Integritate, precum și percepția candidatului privind modul de exercitare a atribuțiilor de membru al Consiliului de Integritate și eventualele propuneri de îmbunătățire a activității Autorității Naționale de Integritate care ar putea fi realizate prin prisma atribuțiilor Consiliului prevăzute de lege, formulate în scrisoarea de intenție şi prezentate personal în faţa Comisiei;
3) experiența profesională.

La funcția de membru în Consiliul de Integritate este în drept să candideze persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
• deţine cetăţenia Republicii Moldova;
• nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
• are studii superioare;
• nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere;
• nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
• nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea privind evaluarea integrităţii instituţionale;
• în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor;
• în privința căreia nu există o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;
• nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfășurat vreo activitate politică;
• este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;
• cunoaşte limba de stat;
• nu a avut, până în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii;
• nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Candidații urmează să depună personal la sediul Ministerului Justiției dosarul de participare la concurs, care include:
• cererea pentru participare la concurs (poate fi descărcată aici);
• curriculum vitae;
• copia buletinului de identitate;
• copia de pe diploma de studii superioare sau echivalentul acesteia;
• copia de pe carnetul de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă;
• scrisoare de intenție, formulată în condițiile pct. 262 subpct. 2) din Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate;
• scrisoarea de recomandare a organizației din care face parte sau cu care conlucrează sau, după caz, a unei instituții de învățământ superior în care activează;
• declarația pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor stabilite la art. 12 alin. (3) lit. b), d)-h), k) și l) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele (poate fi descărcată aici);
• certificatul medical de sănătate (formularul medical nr. 086/e, perfectat după data anunțării concursului);
• declaraţia de integritate, conform anexei nr. 11 la Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate (poate fi descărcată aici);
• acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

Dosarul de participare la concurs, care nu conține toate actele indicate mai sus se restituie imediat candidatului. Dosarul poate fi depus repetat, dacă au fost înlăturate neajunsurile depistate și dacă nu a expirat termenul pentru depunerea acestuia.

Leave a Reply