Executarea hotărârilor judecătoreștiInițiative

Consultări publice: proiectul Regulamentului privind publicitatea măsurilor de ocrotire

By 8 august 2019 No Comments

Consultări publice: proiectul Regulamentului privind publicitatea măsurilor de ocrotire

Ministerul Justiției a elaborat și propune consultărilor publice proiectul Regulamentului privind publicitatea măsurilor de ocrotire.

Documentul va reglementa modul în care se va asigura publicitatea instituirii, modificării și revocării tutelei și curatelei în privința minorului, a măsurii de ocrotire judiciară în privința persoanei majore sau care a dobândit capacitatea deplină de exercițiu pe altă cale (în continuare – publicitatea), informația difuzată cu ocazia realizării publicității respective și dreptul persoanelor interesate de a obține extrase privind tutela/curatela minorului sau măsura de ocrotire judiciară.

Potrivit autorilor, „proiectul prezintă beneficii incontestabile și pentru persoanele cu capacitate deplină de exercițiu care ar dori să încheie un act juridic cu persoanele ocrotite, aceștia obținând o sursă credibilă de informații, utilă în vederea realizării unei opinii informate cu privire la oportunitatea încheierii actului juridic și a potențialelor riscuri existente, în contextul în care Codul civil, în cadrul art. 33 și ale art. 335 și 336, stabilește sancțiuni drastice pentru încălcarea prevederilor referitoare la ocrotirea persoanelor respective și care pot avea un impact patrimonial nefavorabil asupra situației cocontractantului cu capacitate deplină de exercițiu. Nu trebuie de omis faptul că prin instituirea modalității date de asigurare a publicității măsurilor de ocrotire vor fi înlesnite și posibilitățile de informare ale altor persoane fizice/juridice cu care poate interacționa minorul/persoana ocrotită (autoritățile publice centrale și locale, instanțele de judecată, notarii, furnizorii de servicii etc.)”.

Regulamentul stabilește că publicitatea instituirii, modificării și revocării măsurilor de ocrotire și a altor informații relevante se va asigura prin plasarea pe pagina oficială a autorității responsabile de realizarea publicității, în cadrul unei rubrici special create în acest sens, precizându-se totodată modalitatea în care va putea fi accesată informația dată. Modalitatea de publicitate pentru care s-a optat în proiect prezintă unele beneficii suplimentare față de soluțiile prevăzute în alte legislații naționale (de exemplu: afișarea la sediul instanței de tutelă și la primăria de la domiciliul minorului/persoanei reprezentate (art. 119 alin. (4) și 182 alin. (3) din Codul civil român); operarea unor mențiuni pe marginea actului de naștere a persoanei ocrotite, cu includerea informației despre măsurile de ocrotire în cadrul registrelor de stare civilă (art. 444 din Codul civil francez, art. 389, 423, 450 din Codul civil italian) sau în cadrul unui registru special ținut de autoritatea publică responsabilă (art. 1:391 din Codul civil olandez)). Aceste beneficii constau într-un grad mai ridicat de accesibilitate și, în consecință, de opozabilitate a informației cu privire la măsurile de ocrotire, ceea ce reprezintă o caracteristică determinantă pentru asigurarea eficienței acestor măsuri, în contextul sporirii numărului de contracte încheiate la distanță.

Totodată, reieșind din considerentul că o publicitate a măsurilor de ocrotire instituite în privința unor persoane poate ridica întrebări cu privire la respectarea dreptului la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal, în cadrul proiectului a fost enumerată exhaustiv informația care poate fi publicată cu această ocazie (pct. 4, 5 și 8), optându-se pentru categoriile de informații care sunt efectiv relevante pentru încheierea unor acte juridice. Cunoscând în prealabil aceste informații, contragentul (persoana interesată) va putea identifica cu certitudine persoana ocrotită și persoana însărcinată cu ocrotirea, întinderea atribuțiilor acesteia din urmă, termenul pentru care a fost institută măsura de ocrotire etc., renunțându-se la informații care nu prezintă importanță pentru încheierea actelor juridice sau care vizează într-o măsură preponderentă persoana celui ocrotit.

În particular urmează a fi precizat că informația referitoare la data și luna nașterii minorului/persoanei ocrotite, cu toate că urmează a fi expediată în adresa autorității responsabile de asigurarea publicității măsurilor de ocrotire, nu va fi publicată pe pagina oficială a acesteia și urmează a fi utilizată strict în vederea asigurării executării prevederilor art. 63 din Codul civil, precum și ca un criteriu de identificare suplimentar al minorului/persoanei ocrotite în situațiile în care se solicită un extras privind măsurile de ocrotire în privința acestora. Cu referire la informația privind numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP), care la fel urmează a fi remisă în adresa autorității publice responsabile de realizarea publicității măsurilor de ocrotire, aceasta se va publica într-un format restrâns, indicându-se doar ultimele trei cifre ale IDNP-ului, astfel încât să se asigure atât protecția datelor cu caracter personal și excluderea unor riscuri de utilizare neconformă/ilegală a acestora, cât și o reflectare neechivocă a persoanei ocrotite, ce va permite celeilalte părți, la momentul încheierii actului juridic, să verifice în baza unui indiciu de maximă relevanță situația persoanei vizate.

Leave a Reply