Executarea hotărârilor judecătoreștiInițiativeJustiție și dezvoltare economicăSistem judecătoresc

Consultări publice privind modul de formulare a unei declarați unilaterale în contextul unei cauze aflate pe rolul CtEDO

By 22 martie 2019 No Comments

Consultări publice privind modul de formulare a unei declarați unilaterale în contextul unei cauze aflate pe rolul CtEDO

Ministerul Justiției propune pentru consultări publice proiectul Regulamentului cu privire la modul de soluționare pe cale amiabilă și de formulare a unei declarații unilaterale în contextul unei cauze aflate pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO).

Documentul stabilește procedura de soluționare pe cale amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curții și comunicate Guvernului, care presupune încheierea unui acord de soluționare amiabilă a cauzei (în continuare – acord) între Agentul guvernamental în calitate de reprezentant al Guvernului la CtEDO și reclamantul care figurează în cauza aflată pe rolul Curții și/sau, după caz, reprezentantul acestuia.

Potrivit proiectului, clauzele acordului urmează a fi negociat între părțile menționate, iar dacă s-a convenit asupra clauzelor acestuia urmează a fi întocmit proiectul acordului care se remite instituțiilor vizate spre coordonare. Urmare a procedurii de avizare, proiectul acordului se expediază Guvernului spre aprobare, iar la acesta se va anexa:
– nota informativă cu referire la circumstanțele cauzei;
– scrisoarea de comunicare a cererii respective din partea Curții;
– avizele autorităților implicate;
– procesele-verbale ale ședințelor privind negocierea clauzelor acordului;
– alte acte relevante.

În cazul în care Guvernul aprobă proiectul acordului, Agentul guvernamental va informa reclamantul cu privire la acest fapt și va încheia acordul în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Acordul încheiat se expediază Curții.

Același document stabilește și procedura cu privire la formularea declarației unilaterale, la care Agentul guvernamental apelează în cazul în care procedura de soluționare pe cale amiabilă a unei cauzei aflate pe rolul Curții nu a fost posibilă. La această procedură Agentul guvernamental mai poate recurge și în cazul în care, după acceptarea și inițierea procedurii de soluționare pe cale amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curții, reclamantul a renunțat la această procedură.

De asemenea, în vederea optimizării activității autorităților implicate, în cazul în care până la renunțarea din parte reclamantului acordul a trecut etapa de coordonare cu autoritățile, o coordonare repetată nu este obligatorie. Potrivit proiectului, declarația unilaterală va conține angajamentele asumate de către Guvern cu privire la întreprinderea tuturor măsurilor necesare de remediere a încălcării recunoscute de către Guvern.

Totodată, procedura de avizare a declarației unilaterale este similară procedurii de avizare a acordului în procesul de soluționare pe cale amiabilă a unei cauze aflate pe rolul Curții doar în cazul în care aceasta presupune și achitarea unei satisfacții echitabile.

Proiectul Regulamentului a fost elaborat în scopul instituirii unei proceduri uniforme cu privire la soluționarea pe cale amiabilă a cauzelor comunicate și de formularea declarației unilaterale a Guvernului în adresa Curții în cauzele respective, precum și definirea clară a domeniului de realizare a competențelor entităților implicate în procesele date.

Potrivit autorilor, aprobarea proiectului menționat va contribui la:
– eficientizarea procesului de soluționare a cauzelor aflate pe rolul Curții;
– optimizarea activității Agentul guvernamental și a subdiviziunii specializate din cadrul Ministerului Justiției;
– asigurarea principiului transparenței în activitatea Agentului guvernamental și în procesul de soluționare a cauzelor aflate pe rolul Curții;
– sporirea nivelului de încredere a societății (în special a reclamanților în cauzele aflate pe rolul Curții) în acțiunile Guvernului Republicii Moldova întreprinse în scopul soluționării obiective a cauzelor aflate pe rolul Curții;
– identificarea atribuțiilor autorităților naționale, potrivit competențelor, în procesul de soluționare pe cale amiabilă și de formulare a unei declarații unilaterale în contextul unei cauze aflate pe rolul CtEDO.

Vă invităm să veniți cu propuneri și sugestii de îmbunătățire a proiectului propus de Ministerul Justiției.

 

Leave a Reply