Anticorupție și integritateUltimele stiri

ANI organizează concurs pentru selectarea reprezentanților societății civile și ai mediului academic în Colegiul disciplinar al ANI

By 30 mai 2019 No Comments

ANI organizează concurs pentru selectarea reprezentanților societății civile și ai mediului academic în Colegiul disciplinar al ANI

Consiliul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate anunță concurs pentru selectarea reprezentanților societății civile și ai mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate. Termenul limită de depunere a dosarelor este 28 iunie.

Potrivit anunțului, la funcția de membru reprezentant al societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității, este în drept să candideze persoana care întrunește condițiile stabilite la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
c) are studii superioare;
d) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere;
e) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
e1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/ 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
f) în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
g) în privința căreia nu există o hotărâre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;
h) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfășurat vreo activitate politică;
i) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;
j) cunoaşte limba de stat;
k) nu a fost colaborator operativ sau agent sub acoperire al serviciilor de informaţii, inclusiv informator al acestor servicii pînă în anul 1991;
k1) nu a avut, pînă în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii;
l) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Dosarul de participare la concurs, care va conține:
1) cererea pentru participare la concurs;
2) curriculum vitae (CV);
3) copia buletinului de identitate valabil;
4) copia sau copiile diplomei de studii superioare sau echivalentul acesteia;
5) copia carnetului de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă;
6) scrisoarea de intenție;
7) scrisoarea de recomandare a organizației din care face parte sau cu care conlucrează sau, după caz, a unei instituții de învățământ superior în care activează;
8) declarația pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor stabilite la art. 12 alin. (3) lit. e)-h) și k) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele;
9) cazierul judiciar;
10) certificatul medical de sănătate (forma medicală nr.86 perfectată după data de anunțare a concursului);
11) declarația de integritate, conform anexei la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
12) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
13) declaraţia pe propria răspundere de avere și interese personale, conform anexei nr. 1 din Legea nr. 133/2016;
14) declarația pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu membrii Consiliului de Integritate.

Dosarul de participare la concurs, se depune la secretariatul ANI. În cazul în care acesta nu conține toate actele indicate la pct. 1)-14) se restituie imediat candidatului. Dosarul poate fi depus repetat, dacă au fost înlăturate neajunsurile depistate și dacă nu a expirat termenul pentru depunerea acestuia.

Leave a Reply