Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

Agenția pentru Protecția Consumatorilor recomandă comercianților din mediul online să respecte drepturile consumatorilor

By 27 aprilie 2020 No Comments

Agenția pentru Protecția Consumatorilor recomandă comercianților din mediul online să respecte drepturile consumatorilor

În contextul creșterii semnificative a cererii de produse în mediul online, o bună parte din producători s-au orientat spre mediul online, doar că aceștia plasează comenzile fără a furniza informații elementare și foarte valoroase pentru consumatori, în eventualitatea necorespunderii produselor livrate sau neconformităților.

Drept urmare, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței recomandă producătorilor locali și furnizorilor să asigure respectarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor privind oferirea informaţiilor complete, corecte şi precise privind produsele, serviciile achiziţionate precum și protecţia împotriva riscului de a achiziţiona un produs, un serviciu care ar putea să afecteze viaţa, sănătatea, ereditatea sau securitatea ori să-i prejudicieze drepturile şi interesele legitime.

Cadrul normativ pentru furnizarea serviciilor societăţii informaţionale este constituit din Legea privind comerţul electronic. Prezenta lege stabilește principiile de reglementare a comerţului electronic, condiţiile de furnizare a serviciilor societăţii informaţionale, răspunderea furnizorilor de servicii şi a intermediarilor, precum și principiile de susţinere a cooperării între Republica Moldova şi alte state în procesul de furnizare a serviciilor societății informaţionale.

Legea enunțată transpune Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe piaţa internă (directiva privind comerţul electronic).

Serviciile societății informaționale cuprind o gamă largă de activități economice care se desfășoară on-line. Aceste activități pot consta, în special, din vânzări de bunuri on-line. Activități precum livrarea bunurilor ca atare sau furnizarea de servicii off-line nu sunt acoperite. Serviciile societății informaționale nu se limitează exclusiv la servicii în urma cărora se încheie contracte on-line, ci, în măsura în care acestea reprezintă o activitate economică, se extind la servicii care nu sunt remunerate de cei care le primesc, cum ar fi serviciile care furnizează informații on-line ori comunicări comerciale sau cele care furnizează instrumente de căutare, accesare și recuperare a datelor. Serviciile societății informaționale presupun, de asemenea, servicii care constau în transmiterea informațiilor printr-o rețea de comunicații, furnizarea accesului la o rețea de comunicații sau în găzduirea informațiilor furnizate de un beneficiar al serviciului.

Furnizorul de servicii (persoană fizică sau juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător) este obligat să asigure destinatarilor serviciilor (consumatorilor) şi organelor de control ale statului accesul uşor, direct şi permanent la informaţia autentică despre sine în format electronic, în limba română. Din proprie iniţiativă, informaţia poate fi expusă suplimentar şi în altă limbă pe larg utilizată. Informația va cuprinde următoarele date:
a) denumirea completă, inclusiv forma de organizare juridică – în cazul persoanei juridice; numele şi prenumele – în cazul persoanei fizice înregistrate în calitate de întreprinzător individual;
b) numărul de identificare de stat (IDNO) al persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual;
c) adresa juridică, adresa de poştă electronică a persoanei, numărul telefonului de contact;
d) numărul şi termenul de valabilitate a autorizaţiei (în cazul în care pentru efectuarea activităţii este necesară autorizaţie), precum şi denumirea autorităţii administraţiei publice ce a eliberat autorizaţia;
e) în ceea ce priveşte profesiile reglementate – titlul profesional, organismul profesional sau instituţia similară la care furnizorul este înregistrat, o referire la normele profesionale aplicabile profesiei respective şi la modalităţile de a le accesa;
f) codul TVA;
g) datele privind condiţiile expedierii, precum şi preţurile bunurilor destinate vînzării, tarifele lucrărilor ce vor fi executate sau serviciilor ce vor fi prestate;
h) preţurile bunurilor, tarifele lucrărilor sau serviciilor, care trebuie indicate cu precizarea reducerilor, includerii sau neincluderii în preţuri şi  tarife a impozitelor;
i) includerea sau neincluderea în preţuri şi tarife a cheltuielilor de livrare şi/sau a altor cheltuieli, precum şi valoarea acestora, dacă este cazul;
j) numărul telefonului de contact şi adresa paginii web oficiale ale Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei;
k) termenele de plată;
l) perioada de valabilitate a ofertei şi a preţului;
m) alte date ce urmează a fi prezentate în conformitate cu contractul dintre părţi şi cu actele legislative sau la decizia furnizorilor de servicii și a destinatarilor serviciilor.

Încălcarea de către furnizorii de servicii a prevederilor prezentei legi atrage după sine răspunderea civilă, penală sau contravenţională, după caz, conform legii. În acest sens, APCSP recomandă consumatorilor și mediului de afaceri să valorifice resursa informațională 022 51 51 51, oferită gratuit de APCSP (cu excepția tarifului apelului perceput de compania de telefonie), în scopul informării și consilierii în domeniul protecției drepturilor consumatorilor.

Leave a Reply